Publications

2024

 1. Professional Network Matters: Connections Empower Person-Job Fit
  Hao ChenLun DuYuxuan Lu, Qiang Fu, Xu Chen, Shi Han, Yanbin Kang, Guangming Lu, and Zi Li
  In Proceedings of the 17th ACM International Conference on Web Search and Data Mining, 2024
 2. In Submission
  Exploring Parent’s Needs for Children-Centered AI to Support Preschoolers’ Storytelling and Reading Activities
  Yuling Sun, Jiali Liu, Bingsheng Yao, Jiaju Chen, Dakuo Wang, Xiaojuan Ma, Yuxuan Lu, Ying Xu, and Liang He
  In , 2024
 3. CHI 2024
  Rethinking human-ai collaboration in complex medical decision making: A case study in sepsis diagnosis
  Shao Zhang, Jianing Yu, Xuhai Xu, Changchang Yin, Yuxuan LuBingsheng Yao, Melanie Tory, Lace M Padilla, Jeffrey Caterino, Ping Zhang, and  others
  2024

2023

 1. More Samples or More Prompt Inputs? Exploring Effective In-Context Sampling for LLM Few-Shot Prompt Engineering
  arXiv preprint arXiv:2311.09782, 2023
 2. Human Still Wins over LLM: An Empirical Study of Active Learning on Domain-Specific Annotation Tasks
  Yuxuan LuBingsheng YaoShao Zhang, Yun Wang, Peng Zhang, Tun Lu, Toby Jia-Jun Li, and Dakuo Wang
  arXiv preprint arXiv:2311.09825, 2023
 3. FairytaleCQA: Integrating a Commonsense Knowledge Graph into Children’s Storybook Narratives
  Jiaju Chen, Yuxuan LuShao ZhangBingsheng Yao, Yuanzhe Dong, Ying Xu, Yunyao Li, Qianwen Wang, Dakuo Wang, and Yuling Sun
  arXiv preprint arXiv:2311.09756, 2023
 4. Beyond Labels: Empowering Human Annotators with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture
  Bingsheng YaoIshan JindalLucian PopaYannis Katsis, Sayan Ghosh, Lihong He, Yuxuan Lu, Shashank Srivastava, Yunyao Li, James Hendler, and Dakuo Wang
  In Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023, Dec 2023
 5. TCBB 2023
  Improving Biomedical Question Answering by Data Augmentation and Model Weighting
  Yongping Du, Jingya Yan, Yuxuan Lu, Yiliang Zhao, and Xingnan Jin
  IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, Dec 2023

2022

 1. Contextual Embedding and Model Weighting by Fusing Domain Knowledge on Biomedical Question Answering
  Yuxuan Lu, Jingya Yan, Zhixuan Qi, Zhongzheng Ge, and Yongping Du
  In Proceedings of the 13th ACM International Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics, Dec 2022

2021

 1. BIBM 2021
  Dual Model Weighting Strategy and Data Augmentation in Biomedical Question Answering
  Yongping Du, Jingya Yan, Yiliang Zhao, Yuxuan Lu, and Xingnan Jin
  In 2021 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Dec 2021